Went to Munchin, Didn't Get A Bunchin, But Got Somethin.