i meant Purse HAIKU!!!!

  1. NOT PURSE HAIKi
    :shame: