Anyone know the price on Metallic Reissue Wallet ?